0654903935  info@wescos-maintenance.nl

Algemene voorwaarden Wesco’s maintenance

Abraham kuyperstraat 74
7103GR Winterswijk
Versie geldig vanaf: 12 september 2018

Artikel 1 Definities
Wesco’s maintenance: Wesco’s Maintenance eenmanszaak, gevestigd te Winterswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hengelo onder nummer 72562528
Klant: de natuurlijke persoon die aan Wesco’s Maintenance een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten en verrichten van Diensten.
Producten: het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Wesco’s Maintenance. Hier valt zeker onder te verstaan, doch niet uitsluitend: nieuwe en gebruikte scooters.motoren en scooter(motor)onderdelen.
Diensten: alle activiteiten die Wesco’s Maintenance uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie, onderhoud, schadetaxatie en garantiewerkzaamheden.
1.5Website van Wesco’s Maintenance : De website van Wesco’s Maintenance , te vinden via www.wescos-maintenance.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen
De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Wesco’s Maintenance deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Wesco’s Maintenance die strekken tot de verkoop van Producten en het verrichten van Diensten.
De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Wesco’s Maintenance .
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
Door Wesco’s Maintenance gedane aanbiedingen en/of offertes binden Wesco’s Maintenance niet en gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
De door Wesco’s Maintenance gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
De door Wesco’s Maintenance opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Tot stand komen & annulering van een overeenkomst
Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Wesco’s Maintenance uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Wesco’s Maintenance akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
Hetgeen bepaald in artikel 4.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van Wesco’s Maintenance alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst.
Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Wesco’s Maintenance, ondertekend door de Klant, retour is ontvangen of zodra Wesco’s Maintenance overgaat tot levering van Producten of het verrichten van Diensten.
Het annuleren van een tot stand gekomen overeenkomst is mogelijk tot 14 (14) dagen voor afgaand aan de uitvoering van de dienstverlening. Indien de Klant deze termijn overschrijdt is de Klant vijftig (50)% van de factuurwaarde verschuldigd aan Wesco’s Maintenance .
Indien de Klant minder dan zeven (7) dagen voorafgaand aan de uitvoering van de dienstverlening een opdracht annuleert is hij gehouden vijfenzeventig (75)% van het factuurbedrag aan Wesco’s Maintenance te betalen.

Artikel 5 Levering
Levering van Producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Wesco’s Maintenance een nadere levertijd opgegeven, waarbij Wesco’s Maintenance zal trachten altijd binnen zes (6) weken levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
Wesco’s Maintenance behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Klant geleverde zaken, zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Wesco’s Maintenance .
Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Wesco’s Maintenance geschieden. De Klant is verplicht Wesco’s Maintenance onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
Op alle door Wesco’s Maintenance verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen etc. behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van Wesco’s Maintenance . De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen etc. blijven eigendom van Wesco’s Maintenance en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
Voor elke in strijd met artikel 6.3 verrichte handeling is de Klant een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Wesco’s Maintenance om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag en in het geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant is Wesco’s Maintenance gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent de Klant Wesco’s Maintenance bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Wesco’s Maintenance om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen goederen crediteert Wesco’s Maintenance tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 7 Garantie
De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen Wesco’s Maintenance hiervan op de hoogste stellen.
Indien de Klant niet binnen de termijn als bepaald in artikel 7.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Wesco’s Maintenance zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
De garantietermijn voor gebruikte scooters bedraagt één (1) maand. De garantietermijn voor nieuwe scooters en/of onderdelen is afhankelijk van de fabrikant/importeur. Dit doet niets af aan de wettelijke rechten over garantie die de Klant heeft.  
Voor de fabrieksgarantie gelden de volgende bepalingen:
Bij de aankoop van een nieuwe scooter moet het onderhoud tijdig zijn uitgevoerd. Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt het recht op garantie;
Aan de bij Wesco’s Maintenance gekochte scooter/motor (nieuw of tweedehands) mag niet door een derde of niet-erkende dealer zijn gesleuteld;
De schade die veroorzaakt is door een aanrijding, val of anderzijds ondeugdelijk gebruik valt niet onder de fabrieksgarantie. Deze bepaling geldt voor nieuwe en tweedehands/gebruikte gekochte scooters.
De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in artikel 7 indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Klant of indien een gebrek is ontstaan door normale slijtage.
Indien de door de Klant geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient de Klant Wesco’s Maintenance een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Wesco’s Maintenance niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Klant het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Wesco’s Maintenance heeft doen toekomen voor de gebrekkige Producten.
Eventuele aanspraken van de Klant op zijn recht van garantie schorten overige verplichtingen van de Klant voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
Indien Wesco’s Maintenance zich verbindt tot het verrichten van Diensten is er sprake van een inspanningsverplichtingen. De Klant kan Wesco’s Maintenance nimmer verantwoordelijk houden voor niet behaalde resultaten en kan derhalve geen recht van reclamatie doen gelden in geval van Dienstverlening door Wesco’s Maintenance .

Artikel 8 Schadetaxatie
De schadetaxaties worden uitgevoerd door een deskundig persoon.
Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde taxatie dienen op de arbeidsplaats aanwezig te zijn.
De overeengekomen keuringstermijn kan niet worden gezien als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige keuring dient de Klant Wesco’s Maintenance schriftelijk in gebreke te stellen.
Wanneer gekeurde goederen, nadat de keuringstermijn is verstreken, niet wordt opgehaald door de Klant, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Klant.
De kosten van een schadetaxatierapport kost vijfenzeventig euro ( €75,00). Deze kosten worden door Wesco’s Maintenance aan de Klant gecrediteerd indien de Klant de betreffende scooter/brommer/motor bij Wesco’s Maintenance laat repareren zoals vermeld in het schadetaxatie-rapport.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Wesco’s Maintenance sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Wesco’s Maintenance geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Wesco’s Maintenance .
Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Wesco’s Maintenance worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.
Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 9.2 geen uitkering krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst plaatsvinden dan is de aansprakelijkheid van Wesco’s Maintenance beperkt tot directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wesco’s Maintenance aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wesco’s Maintenance toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
Wesco’s Maintenance is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De Klant vrijwaart Wesco’s Maintenance tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Verplichtingen van de Klant
De Klant stelt Wesco’s Maintenance in de mogelijkheid de Diensten aan te bieden en uit te voeren.
In beginsel dient de Klant zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Wesco’s Maintenance en de Klant. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is Wesco’s Maintenance gerechtigd de Diensten voor de Klant op te schorten of te beëindigen, zonder dat Wesco’s Maintenance daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Klant.
De Klant dient zorg te dragen dat Wesco’s Maintenance alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen. De Klant vrijwaart Wesco’s Maintenance voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
De Klant is verplicht om alle Diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.
Indien Wesco’s Maintenance door toedoen van de Klant niet kan overgaan tot het leveren van Producten en Diensten is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Wesco’s Maintenance als gevolg daarvan zou mogen leiden.
De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.
Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van de Klant, is Wesco’s Maintenance gerechtigd haar Dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Wesco’s Maintenance de Dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

Artikel 11 Rechten& verplichtingen Besselink Scooters
Wesco’s Maintenance zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
Wesco’s Maintenance heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van Diensten, mits Klant hiervan op de hoogte is gesteld.
Wesco’s Maintenance is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Klant aan Wesco’s Maintenance zijn verstrekt.
Wesco’s Maintenance zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van Wesco’s Maintenance aan derden geen mededeling doen over de aanpak Wesco’s Maintenance, haar werkwijze en dergelijke.

Artikel 11 Overmacht
Wesco’s Maintenance is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet en jurisprudentie of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Wesco’s Maintenance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voorduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
Indien Wesco’s Maintenance ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Wesco’s Maintenance gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 12 Prijs & Betaling
Wesco’s Maintenance factureert vooraf of gelijk met de levering of voltooiing van de Diensten of levering van Producten.
In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.1 kan Wesco’s Maintenance in overleg met de Klant afwijken van de in artikel 12.1 gestelde wijze en termijnen vaststellen ter voldoening van het factuurbedrag. Het maximaal aantal betalingstermijnen bedraagt acht (8) dagen. De Klant dient de betaling dan te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met Wesco’s Maintenance.
Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Wesco’s Maintenance de Klant tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Klant, Wesco’s Maintenance haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is Wesco’s Maintenance gerechtigd de Diensten aan de Klant te staken tot het moment waarop de Klant wel over kan gaat tot het vergoeden van de bedragen die Wesco’s Maintenance uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
Het uit artikel 12.4 voortvloeiend recht om de Dienstverlening aan de Klant te staken ontstaat pas nadat Wesco’s Maintenance de Klant op de hoogte heeft gesteld van haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien de Klant 5 (vijf) werkdagen nadat zij op de hoogste is gesteld van haar tekortkoming niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 12.4 van toepassing.
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Wesco’s Maintenance gemaakt indien Wesco’s Maintenance op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Klant verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Klant.
Indien het vermoeden bestaat dat de Klant niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen, of in het geval zij in staat van liquidatie/ faillissement verkeert, er beslag wordt gelegd of surseance van betaling is aangevraagd zijn de vorderingen van Wesco’s Maintenance jegens de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Wesco’s Maintenance zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wesco’s Maintenance partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van  toepassing.
De Klant en Wesco’s Maintenance zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.